דבר תורה בבית הכנסת אפקה, ערב יום העצמאות תשע"א 9.5.11

ארבע יסודות הביטחון הישראלי והגאולה במחשבת ישראל

הרתעה
+  הישאג אריה ביער וטרף אין לו, היתן כפיר קולו ממעונתו בלתי אם לכד (עמוס ג)
+  אין עם ישראל יכול להתפתח בדרך שאחרים מוליכים אותו, וכל הזכויות והתיקונים לא יועילו לו לחיות כעם, חיים בריאים וטבעיים, כל זמן שאינו הוא אדון לחייו (אחד העם)

התרעה
+  בן אדם, צופה נתתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אותם ממני (יחזקאל ג)
(טוב מראה עינים מ 8200)
+  וכי תבואו מלחמה בארצכם והרעותם בחצוצרות (במדבר ט)
+ להבדיל מהתראה: אין ממיתין ואין מלקין עד שתהיה שם התראה (רמב"ם, משנה תורה) – פעילות לוחמת מידע ב"עופרת יצוקה"

הכרעה
+ בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם (ישעיהו ל)
+ דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת (במדבר כד)
+ בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך (משלי כד)
+ העיזו ועלו המתנדבים בעם, אל תרפה ידנו עד נשימה אחרונה. כל עוד בעורקינו יש טיפה של דם, נריקה החרב כזקן כנער (ש' טשרניחובסקי)
+  אנחנו גבורים, דור אחרון לשעבוד וראשון לגאולה אנחנו! ידנו לבדה, ידנו החזקה, את כובד העול מעל גאון צווארנו פרקה ונזקוף ראשינו שמימה (ח"נ ביאליק)
+ הבא להורגך השכם להורגו (מסכת סנהדרין)
+ משורה ישחרר רק המוות (יאיר שטרן)

התגוננות
+ לעזרת העם! לעזרת העם!
במה ? אל תשאלו – באשר נמצאה!
במי? – אל תבדקו – כל לבו ידבנו!
מי צרת העם בלבבו נגעה – המחנה יאסף, אל נא נבדילנו! (ח"נ ביאליק)
+ כל אשר תמצא ידך לעשות, בכוחך עשה (קהלת ט, י)

גאולה
+ אין ישראל נגאלין עד שעשו (ילקוט שמעוני)
+  ארץ כנען לגבולותיה היא הראויה לישראל והיא חבל נחלתם (רמב"ן)
+ מעשיו הטובים של האדם הם הפעולות הראשונות בדרמה הארוכה של הגאולה (השל)
+ שמעו דבר ה' גויים, והגידו באיים ממרחק ואמרו: מזרה ישראל יקבצנו ושמרו כרועה עדרו, כי פדה ה' את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ובאו ורננו במרום ציון…..והפכתי אבלם לששון וניחמתים ושמחתים מיגונם (ירמיהו לא)

אפרים לפיד, אייר תשע"א, מאי 2011

מודעות פרסומת

קריאת מגילה, פורים תשע"א, מרץ 2011, בית הכנסת אפקה